Wniosek o rozszerzenie porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 16 lutego 2023 roku
 
Zarząd FinTech Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 26 stycznia 2023 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki – LOFAR AB wniosek złożony w trybie art. 401 § 1 KSH, dotyczący rozszerzenia porządku obrad NWZA Emitenta zwołanego na dzień 16 lutego 2023 roku.
W ramach złożonego wniosku, uprawniony akcjonariusz wniósł o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia poprzez podjęcie uchwał w przedmiocie: zmiany Statutu Spółki w zakresie możliwości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.
 
Akcjonariusz odstąpił od uzasadnienia wniosku o rozszerzanie porządku obrad, załączając projekty proponowanych uchwał. Tym samym, zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem, aktualny porządek obrad NWZA Emitenta zwołanego na dzień 16 lutego 2023 roku przedstawia się następująco:
 
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 
3. Sporządzenie listy obecności. 
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 
5. Przyjęcie porządku obrad. 
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie organu nadzorczego Spółki.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu w zakresie:
1) zmiany firmy Spółki,
2) rozszerzenia działalności Spółki.,
3) możliwości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w zakresie udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na rozszerzenie działalności Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia Ecap Esports Ltd.
11. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
 
Zarząd przedstawia dotychczasowe i proponowane zmiany do Statutu Spółki wynikające z wniosku akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad w załączniku do niniejszego raportu.
 
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 lutego 2023 roku wraz z projektami uchwał
 
Zarząd FinTech Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 16 lutego 2023 roku o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Marek Hrymak, Daniel Kupryjańczyk s.c. pod adresem: 00-833 Warszawa ul. Sienna 73. 
 
W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz projekty proponowanych zmian Statutu Spółki.
 
 
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 – 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
 
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 grudnia 2023 roku wraz z projektami uchwał
Zarząd Ludus S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 14 grudnia 2023 roku o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Marek Hrymak, Daniel Kupryjańczyk s.c. pod adresem: 00-833 Warszawa ul. Sienna 73. 
 
W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz projekty proponowanych zmian Statutu Spółki.
 
 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 – 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

LUDUS_NWZA14122023_Ogloszenie_o_zwołaniu_NWZA

LUDUS_NWZA14122023_Projekty_uchwal

 

LUDUS_NWZA14122023_Ogloszenie_o_zwołaniu_NWZA
LUDUS_NWZA14122023_Projekty_uchwal
LUDUS_NWZA14122023_Formularz
LUDUS_NWZA14122023_Informacja o ogo_lnej liczbie akcji i g_oso_w
TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 14 GRUDNIA 2023 ROKU

TRESC UCHWAL PODJETYCH PODCZAS NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 14 GRUDNIA 2023 ROKU
CONTENT OF RESOLUTIONS ADOPTED DURING OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING ON 14 DECEMBER 2023


Resolution No. 1

Extraordinary General Meeting of the company under the name: LUDUS spółka
Warsaw, dated 14 December 2023 on the selection of
Chairman of the Extraordinary General Meeting.

§ 1.

Acting pursuant to Art. 409 § 1 of the Commercial Companies Code
The Meeting of the Company decides to elect the Extraordinary Chairman
General Meeting of Mr. Krzysztof Węgrzyński. —————————

§ 2.

The resolution comes into force upon adoption. —————————————————–
In a secret ballot on Resolution No. 1 the following were cast: —————————————-
– total votes – 67,776,580 (valid votes were cast from 67,776,580 shares, where 1 share
= 1 vote), which corresponds – after rounding – to 81. 27% of the share capital,————-
– votes in favour of the resolution – 67. 776. 580,——————————————————————–
– votes against Resolutions – 0, ——————————————————————————
– abstaining votes – 0, ———————————————————————-
– invalid votes – 0. ——————————————————————————-


Resolution No. 2

Extraordinary General Meeting of the company under the name: LUDUS spółka
Warsaw of 14 December 2023 on the acceptance of
agenda.


§ 1.

The Extraordinary General Meeting of the Company decides to adopt the agenda
of the Extraordinary General Meeting, as follows: ——————-
1. Opening of the Extraordinary General Meeting. ———————————–
2. Election of the Chairman of the Extraordinary General Meeting. ————
3. Drawing up the attendance list. —————————————————————-
4. Confirmation of the correctness of convening the Extraordinary General Meeting
and its ability to make resolutions. —————————————————-
5. Adoption of the agenda. ———————————————————————
6. Adoption of a resolution on consent to the main sale
assets of the company, i. e. 100% of shares in the company under the name Ecap Esport Ltd. ————
7. Closure of the Extraordinary General Meeting. ——————————-

§ 2.

The resolution comes into force upon adoption. —————————————————–
In open voting on Resolution No. 2 the following were given:——————————————-
– total votes – 67,776,580 (valid votes were cast from 67,776,580 shares, where 1 share
= 1 vote), which corresponds – after rounding – to 81. 27% of the share capital,————
– votes in favour of the resolution – 67. 776. 580,——————————————————————–
– votes against Resolutions – 0, ——————————————————————————
– abstaining votes – 0, ———————————————————————-
– invalid votes – 0. ——————————————————————————-


Resolution No. 3
Extraordinary General Meeting of the company under the name: LUDUS spółka
Warsaw of 14 December 2023 on the subject of
consent to the sale of the company’s main asset, i. e. 100% of the shares in
company under the name Ecap Esport Ltd.

§ 1.
1. The Extraordinary General Meeting of the Company decides to approve
sale of 100% of shares in a subsidiary under the name Ecap Esport Ltd.
(‘ECAP’) for a price of not less than EUR 14,5 million, expressed in PLN at the exchange rate of
the day preceding the transaction. ———————————————————–
2. The Management Board of the Company is authorized to undertake all activities
of factual and legal acts aimed at the disposal of ECAP. ————————–

§ 2.
The resolution comes into force upon adoption. —————————————————–
In open voting on Resolution No. 3 the following were given:——————————————-
– total votes – 67,776,580 (valid votes were cast from 67,776,580 shares, where 1 share
= 1 vote), which corresponds – after rounding – to 81. 27% of the share capital,————
– votes in favour of the resolution – 67. 776. 580,——————————————————————–
– votes against Resolutions – 0, ——————————————————————————
– abstaining votes – 0, ———————————————————————-
– invalid votes – 0. ——————————————————————————