INVESTOR RELATIONS

PRESS RELEASE

Press Release will be one of our main channels to communicate constant changes, new releases, new strategies, events and even sales updates with all our community.

STOCK INFO

You can find the Stock Market Exchange and any related information. Apart from this, you can also access our Stock Market Listing. ​

SOCIAL MEDIA

Our Social Media Platforms will be one of the most important channels to interact, update, and communicate with our clientele every day.

FINANCIAL REPORTS

To provide more insight and  transparency of our company, we will share data and analytics through our Financial Reports (quarterly-annually).

INVESTOR RELATIONS

REPORTS
publikacja 2023-02-17 21:24
 
Zarząd FinTech Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, „Spółka”) w uzupełnieniu raportu bieżącego EBI nr 7/2023, opublikowanego w dniu 17.02.2023 roku przekazuje w załączeniu życiorysy zawodowe Panów Paula Johna Finnegena, Oscara Axela Vilhelma Petterssona, Jamesa Lee Savage, Nikasa Panagiotisa, Johna Christophera Byrna – członków Rady Nadzorczej wymagane zgodnie z par.10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu stanowiące załączniki do niniejszego raportu bieżącego EBI.
 
 
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
publikacja 2023-02-17 09:53
 
Zarząd FinTech Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 17 lutego 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawie odwołania wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej tj. Panów:
 
1. Bertila von Goetz, 
2. Gustafa du Reitz Nordlof, 
3. Jana Vidara Hugsted
4. Thomasa Glenndahla 
5. Fredrika Malmgrena 
 
Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w tym samym dniu uchwały w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej, na podstawie których powołano do składu Rady Nadzorczej Spółki Panów:
 
1. Paula Johna Finnegena,
2. Oscara Axela Vilhelma Petterssona
3. Jamesa Lee Savage
4. Nikasa Panagiotis
5. Johna Christophera Byrna
 
Spółka wskazuje, że życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki zostaną przesłane w kolejnym raporcie EBI.
 
 
Podstawa prawna: 
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
publikacja 2023-02-17 09:22
 
Zarząd FinTech Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”, “Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki FinTech Ventures S.A, które odbyło się w dniu 16.02.2023 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów “za”, “przeciw” i “wstrzymujących się”.
 
 
Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
publikacja 2023-02-17 19:42
 
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
 
Treść raportu:
FinTech Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w ramach prowadzonego od dnia 1 lipca 2022 roku procesu przeglądu opcji strategicznych, o którym Spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr 11/2022, Spółka zawarła w dniu 17 lutego 2023 roku zawarto umowy inwestycyjną pomiędzy Spółką a dłużnikiem Spółki – Global Direct Partners AB („GDP”) oraz pomiędzy Global Direct Partners AB a Esboz Limited, numer firmy 11668342, East-bank Street, Southport, Merseyside, Anglia, PR8, 1DQ zwana dalej („Inwestorem” lub „Esboz”) w celu nabycia ECAP ESPORT LTD („ECAP”).
 
W wyniku transakcji spłacone zostało zobowiązanie Global Direct Partners AB w kwocie 62 376 350,69 zł w zamian za 100% udziałów ECAP.
 
Spółka wskazuję, że Umowa Inwestycyjna zawiera szereg zabezpieczeń m.in. gwarancję wartości ECAP, kary umowne w wysokości 1 mln zł za każde naruszenie Umowy Inwestycyjnej oraz odpowiedzialność osobistą wspólnika GDP.
 
Nowy inwestor zobowiązał się do dalszego finansowania Spółki, w kwocie co najmniej 1 mln euro oraz systematycznego budowania wartości Spółki pod nową firmą LUDUS poprzez rozwój platformy ECAP, battleriff. 
 
Spółka planuje kolejne przejęcia o czym poinformuje w kolejnych raportach ESPI.
publikacja 2023-02-17 10:16
 
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
 
Treść raportu:
Zarząd FinTech Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 16 lutego 2023 roku miało miejsce posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki zwołane w celu omówienia rozszerzenia działalności Spółki oraz przejęcia 100 % udziałów ECAP ESPORT LTD („ECAP”).
W trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej potwierdzono zgodnie wycenę ECAP sporządzoną przez firmę AVCS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o której Emitent informował w raporcie ESPI 4/2023.
Ponadto Rada Nadzorcza wyraziła zgodę i rekomendacje rozszerzenia działalności Spółki o działalność E-sportową, w szczególności poprzez nabycie 100 % udziałów ECAP.
SHAREHOLDERS
QUOTATION MARKETNew Connect
QUOTATION SYSTEMContinuous
FREE FLOAT15 800 000 shares (equals 19,17% of the total amount)
NameNo. of sharesIn %
Lofar Ab 66 601 83380,83%
Other15 800 00019,17%
Total82 401 833100
MANAGEMENT
First and Last NameFunctionDate
Fredrik PetterssonChairman of the Board01-09-2023

 

First and Last NameFunctionDate
Paul John FinneganMember of the SB2023-02-16
Oscar Axel Vilhelm PetterssonMember of the SB2023-02-16
James Lee SavageMember of the SB2023-02-16
Nikas PanayotisMember of the SB2023-02-16
John Christopher ByrneMember of the SB2023-02-16
GENERAL MEETINGS
Wniosek o rozszerzenie porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 16 lutego 2023 roku
 
Zarząd FinTech Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 26 stycznia 2023 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki – LOFAR AB wniosek złożony w trybie art. 401 § 1 KSH, dotyczący rozszerzenia porządku obrad NWZA Emitenta zwołanego na dzień 16 lutego 2023 roku.
W ramach złożonego wniosku, uprawniony akcjonariusz wniósł o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia poprzez podjęcie uchwał w przedmiocie: zmiany Statutu Spółki w zakresie możliwości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.
 
Akcjonariusz odstąpił od uzasadnienia wniosku o rozszerzanie porządku obrad, załączając projekty proponowanych uchwał. Tym samym, zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem, aktualny porządek obrad NWZA Emitenta zwołanego na dzień 16 lutego 2023 roku przedstawia się następująco:
 
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 
3. Sporządzenie listy obecności. 
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 
5. Przyjęcie porządku obrad. 
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie organu nadzorczego Spółki.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu w zakresie:
1) zmiany firmy Spółki,
2) rozszerzenia działalności Spółki.,
3) możliwości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w zakresie udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na rozszerzenie działalności Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia Ecap Esports Ltd.
11. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
 
Zarząd przedstawia dotychczasowe i proponowane zmiany do Statutu Spółki wynikające z wniosku akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad w załączniku do niniejszego raportu.
 
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 lutego 2023 roku wraz z projektami uchwał
 
Zarząd FinTech Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 16 lutego 2023 roku o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Marek Hrymak, Daniel Kupryjańczyk s.c. pod adresem: 00-833 Warszawa ul. Sienna 73. 
 
W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz projekty proponowanych zmian Statutu Spółki.
 
 
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 – 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
 
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 grudnia 2023 roku wraz z projektami uchwał
Zarząd Ludus S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 14 grudnia 2023 roku o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Marek Hrymak, Daniel Kupryjańczyk s.c. pod adresem: 00-833 Warszawa ul. Sienna 73. 
 
W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz projekty proponowanych zmian Statutu Spółki.
 
 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 – 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

LUDUS_NWZA14122023_Ogloszenie_o_zwołaniu_NWZA

LUDUS_NWZA14122023_Projekty_uchwal

 

LUDUS_NWZA14122023_Ogloszenie_o_zwołaniu_NWZA
LUDUS_NWZA14122023_Projekty_uchwal
LUDUS_NWZA14122023_Formularz
LUDUS_NWZA14122023_Informacja o ogo_lnej liczbie akcji i g_oso_w
TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 14 GRUDNIA 2023 ROKU

TRESC UCHWAL PODJETYCH PODCZAS NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 14 GRUDNIA 2023 ROKU
CONTENT OF RESOLUTIONS ADOPTED DURING OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING ON 14 DECEMBER 2023


Resolution No. 1

Extraordinary General Meeting of the company under the name: LUDUS spółka
Warsaw, dated 14 December 2023 on the selection of
Chairman of the Extraordinary General Meeting.

§ 1.

Acting pursuant to Art. 409 § 1 of the Commercial Companies Code
The Meeting of the Company decides to elect the Extraordinary Chairman
General Meeting of Mr. Krzysztof Węgrzyński. —————————

§ 2.

The resolution comes into force upon adoption. —————————————————–
In a secret ballot on Resolution No. 1 the following were cast: —————————————-
– total votes – 67,776,580 (valid votes were cast from 67,776,580 shares, where 1 share
= 1 vote), which corresponds – after rounding – to 81. 27% of the share capital,————-
– votes in favour of the resolution – 67. 776. 580,——————————————————————–
– votes against Resolutions – 0, ——————————————————————————
– abstaining votes – 0, ———————————————————————-
– invalid votes – 0. ——————————————————————————-


Resolution No. 2

Extraordinary General Meeting of the company under the name: LUDUS spółka
Warsaw of 14 December 2023 on the acceptance of
agenda.


§ 1.

The Extraordinary General Meeting of the Company decides to adopt the agenda
of the Extraordinary General Meeting, as follows: ——————-
1. Opening of the Extraordinary General Meeting. ———————————–
2. Election of the Chairman of the Extraordinary General Meeting. ————
3. Drawing up the attendance list. —————————————————————-
4. Confirmation of the correctness of convening the Extraordinary General Meeting
and its ability to make resolutions. —————————————————-
5. Adoption of the agenda. ———————————————————————
6. Adoption of a resolution on consent to the main sale
assets of the company, i. e. 100% of shares in the company under the name Ecap Esport Ltd. ————
7. Closure of the Extraordinary General Meeting. ——————————-

§ 2.

The resolution comes into force upon adoption. —————————————————–
In open voting on Resolution No. 2 the following were given:——————————————-
– total votes – 67,776,580 (valid votes were cast from 67,776,580 shares, where 1 share
= 1 vote), which corresponds – after rounding – to 81. 27% of the share capital,————
– votes in favour of the resolution – 67. 776. 580,——————————————————————–
– votes against Resolutions – 0, ——————————————————————————
– abstaining votes – 0, ———————————————————————-
– invalid votes – 0. ——————————————————————————-


Resolution No. 3
Extraordinary General Meeting of the company under the name: LUDUS spółka
Warsaw of 14 December 2023 on the subject of
consent to the sale of the company’s main asset, i. e. 100% of the shares in
company under the name Ecap Esport Ltd.

§ 1.
1. The Extraordinary General Meeting of the Company decides to approve
sale of 100% of shares in a subsidiary under the name Ecap Esport Ltd.
(‘ECAP’) for a price of not less than EUR 14,5 million, expressed in PLN at the exchange rate of
the day preceding the transaction. ———————————————————–
2. The Management Board of the Company is authorized to undertake all activities
of factual and legal acts aimed at the disposal of ECAP. ————————–

§ 2.
The resolution comes into force upon adoption. —————————————————–
In open voting on Resolution No. 3 the following were given:——————————————-
– total votes – 67,776,580 (valid votes were cast from 67,776,580 shares, where 1 share
= 1 vote), which corresponds – after rounding – to 81. 27% of the share capital,————
– votes in favour of the resolution – 67. 776. 580,——————————————————————–
– votes against Resolutions – 0, ——————————————————————————
– abstaining votes – 0, ———————————————————————-
– invalid votes – 0. ——————————————————————————

CALENDAR
Publication Dates

 
February 14, 2023.
Quarterly report for Q4 2022
 
May 15, 2023.
Quarterly report for the first quarter of 2023
 
May 31, 2023.
Annual report for 2022
 
August 14, 2023.
Quarterly report for Q2 2023
 
November 14, 2023.
Quarterly report for Q3 2023
 

PARTNERS

BE OUR INVESTOR